Acasă la eLiteraturaCe sunt cartea electronică?Cum îţi poţi publica eCartea în cadrul proiectului eLiteraturaLista autorilor publicaţi de eLiteraturaLista cărţilor electronice publicate de eLiteraturaDespre noi - ASB şi ePublishersContactează responsabilii proiectului eLiteratura
Linkuri utile *** Self-Development Audiobooks
SBI! Do The Math


Audio Books for You

Personal Development
Business Strategy
Wealth Building
Mind & Body
Spiritual Growth
Sales Training

New Releases
Top Sellers
Classics
Simple Truths

MP3 Programs

All Programs

Make Money Selling Audio Books! Become a Nightingale-Conant Affiliate


Visit Amazon!

Royalty Free Images

 

Roua lăuntrică: Psalmi. La rosée de dedans: Psaumes de Vasile Zetu

Coperta volumului de versuri "Roua lăuntrică", ediţie bilingvă - de Vasile Zetu

Volumul de versuri Roua lăuntrică: Psalmi. La rosée de dedans: Psaumes apare în ediţie digitală bilingvă româno-franceză. Lăudată de critica literară, cartea a primit două premii prestigioase. Citeşte mai mult.

Poetul Vasile Zetu

Pentru a cumpăra acest volum de versuri, apăsaţi aici. (Cheia de activare pentru această carte digitală costă 5 dolari USA, plătibili şi în lei la cursul valutar din ziua plăţii.)
Pentru a citi fragmente din volumul de versuri, apăsaţi aici.
Pentru referinţe critice, apăsaţi aici.

Roua lăuntrică. Referinţe critice

Ediţia princeps a cărţii Roua lăuntrică: Psalmi. La rosée de dedans: Psaumes, ediţie bilingvă, română şi franceză, a apărut la Editura „Cuvântul nostru”, Suceava în 1998, în traducerea regretatului Viorel Dârja.
I s-au acordat Premiul pentru debut al Fundaţiei Culturale a Bucovinei şi Premiul Gavril Rotică la Festivalul de literatură Magda Isanos – Eusebiu Camilar, Suceava, 1999.
Adrian Dinu Rachieru semnează cuvântul înainte al cărţii, pe care îl redăm mai jos.

UN SUFLET AURORAL

Un dublu risc îşi asumă VASILE ZETU, ins delicat, sfielnic, străin de grupusculele care tulbură – cu o zgomotoasă sterilitate – viaţa literară, hotărându-se, în fine, să iasă în arenă. Întâi că sfidează modele (trecătoare) şi conjuncturile (schimbăcioase), venind cu un manuscris pus la cale acum vreo două decenii, dezinteresat cu superbie de tabieturile recepţiei, şi ele în prefacere. Apoi că volumul bilingv, beneficiind de o traducere, (sper, cât mai apropiată de spiritul său auroral, vibratil, ispitit să reingenuizeze lumea) îl aruncă, nemilos, în circuite mai largi, gata să consacre sau, printr-o judecată ghilotină, să anuleze un start atâta vreme amânat. Fără a se închina optimismului lăbărţat triumfalist, fără a exersa meşteşugul ironic ridicând zeflemeaua ori cinismul la rang de protocol (cum fac, neobosit, cohorte de versificatori, dedulciţi la industria lirismului), poetul nostru este, spuneam, un spirit adamic: el redescoperă cu voluptate şi inocenţă lumea, gustă – din plin – sărbătorescul ei. Nu vrea să vadă urâtul existenţial. Peste acest univers cad „vocale neîntinate” şi curge „lumina de miere”, susură zările şi cresc „dimineţi de purpură”, în fine, se scutură „ninsori de crini” şi „pulberi de aur”.

Psalmodiind niţel retoric ori uşor redundant dar, oricum, departe de gesticulaţia stridentă, VASILE ZETU nu este un dezabuzat. Oscilând între a fi un „crin şovăielnic” (împins, iată, spre „ghilotina cuvintelor”) ori o „fântână de linişte”, el îşi oferă o graţioasă intrare în aglomeratul spaţiu liric bucovinean, care, suntem convinşi, nu va trece neobservată. şi murmurându-şi poemul (fiindcă, să notăm, lirica sa pare un text unic, interminabil, retezat acum doar din pricini editoriale), ne putem şi noi întreba: „auziţi cum în oasele mele/ respiră ca-n fluiere/ timpul?”

Dacă se va dovedi un bun gospodar al destinului său poeticesc, VASILE ZETU va rămâne.

ADRIAN DINU RACHIERU

Soloneţ, 20 august 1997.

UNE ÂME AURORAL

C’est un double risque que VASILE ZETU prend, être délicat, méfiant, étranger aux groupuscules qui troublent – avec une bruyante stérilité – la vie littéraire, se décidant, enfin, de sortir dans l’arène. En premier lieu, il défie les modes (éphémères) et les conjonctures (changeantes) venant avec un manuscrit ourdi il y a plus que deux décennies près, désintéressé avec superbie par les habitudes de la réception, elles aussi soumises au changement. D’abord parce que son volume bilingue, bénéficiant d’une traduction (j’espère, la plus proche possible de son esprit auroral, vibratil, tenté de re-ingénuiser le monde) le jette impitoyablement, dans des circuits plus larges, prêt à consacrer ou, par contre, par un jugement-guilotine, d’annuler un départ si longtemps ajouné. Sans s’envoûter devant l’optimisme relâché triomphaliste, sans exercer le subterfuge ironique, levant la raillerie ou le cynisme à la dignité de protocole (comme le font, infatigablement, des cohortes de versificateurs, convoités par l’industrie du lyrisme) notre poète est, comme nous le disions, un esprit adamique: il redécouvre, avec volupté et innocence, le monde, il goûte – pleinement – son solennel. Il ne veut pas voir la laideur existentielle. Sur cet univers tombent”des voyelles immaculées” et coule “la lumière de miel”, susurent les horizons et poussent des “matins de pourpre” , enfin, se secouent des “neiges de lys” et “des poudres d’or”.

Psalmodiant un peu rhétoriquement et légèrement rédondant mais, de toute façon, loin de la gesticulation stridente, VASILE ZETU n’est un désabusé. Oscilant entre être un “lys hésitant” (poussé, voilà, vers la “guillotine des mots”) ou “une fontaine de silence” il s’offre une grâcieuse entrée dans l’aglomeré espace lyrique bucovinéen qui, nous en sommes convaincus, ne passera pas inaperçue. Et, murmurant son poème (parce que, notons-le, sa lyrique semble être un text unique, sans fin, tranché maintenent par des raisons éditoriales), on peut se le demander, nous aussi: “entendez-vous comme dans mes os/ comment dans des flûtes de berger/ le temps respire-t-il?”. S’il prouve être un bon gérant de sa destinée poètesque, VASILE ZETU demeurera.

ADRIAN DINU RACHIERU


Soloneţ, le 20 août 1997.

Pentru a cumpăra acest volum de versuri, apăsaţi aici.

Lirismul sau apa din care se adapă cuvintele

Vasile Zetu practică un lirism descătuşat de orice negativism… Poezia lui te inundă precum muzica de contemplaţie, creându-ţi spontan impresia de eliberare, de întoarcere lină undeva spre copilăria trăirii, în cele mai pure ipostaze ale sufletului. O sensibilitate deconcertantă, demnă, scuturată de preţiozităţi, respingând frivolitatea  atât de frecventă în aceste zile…o poezie de stare, de suflet, unde cuvintele vin la banchetul trăirii prin metaforă şi catachreză “nemachiate” dar pure, proaspete ca fructele abia culese din livezile Paradisului. Tandre ca nişte mângâieri, evanescente aproape, cuvintele cad în pagini cu o naturaleţe suavă. […]
Iubita, muză taciturnă, este ipostaziată pasiv, un soi de “receptor” angelic, într-o ecuaţie a comunicării hipnagogice.  […] Ceva din increatul şi geminarea – ce obsedau aproape poeţii interbelici se regăseşte şi în versurile poetului bucovinean. […] O muzicalitate calmă, un efect eufonic special se creează…Lexemele par să fie prinse într-o dispunere ritmică, subordonate sensurilor alese de către poet, iar rima internă învinge forma liberă a versurilor scurte, canonic-lapidare. […] Sentimentul de subordonare în faţa cosmicului, trecerea subtilă din timpul concret într-unul  liric, un timp al stării de efuziune, o încordare imperceptibilă către formele pe care sinele le îmbracă pentru a-şi ispăşi efemeritatea umană, o stingere lentă şi o dizolvare în celesta substanţă a harului, toate se îmbină în acest volum de versuri cu o candoare ce marchează. […]
Creaţia, facerea, ivirea în lume prin iubire îl preocupă pe Vasile Zetu, îl întoarce oarecum frământat la porţile sinelui, dar cu aceeaşi perspectivă împăcată, cu aceeaşi tacită acceptare a destinului. […] Întoarcerea izbăvitoare spre sacralitate, dar nu spre ipostazele mistice, ci spre starea de trăire întru sacru, în care eul liric pare a se contopi cu universul pentru a renaşte din acesta altfel, plămădit din substanţe astrale necunoscute, “adăpat” la izvoarele primordiale ale cunoaşterii transcendente, fără a se bate cu pumnii în piept, fără a-şi cere un loc în vârful vreunei piramide, ci decantându-şi valoarea intrinsecă prin formele de expresie poetică, ascunse în metaforele de acumulare, într-un joc subtil, elegant, între latura plasticizată şi cea revelatoare. […]

Carletta Elena BREBU – Lirismul sau apa din care
                             se adapă cuvintele
, în Ateneu, mai 2006

 

Roua lăuntrică. Câteva poeme

Primul poem ales pentru dumneavoastră:

1.

lung drumul
către sămânţă
al florii
şi nu
presurat cu lumină
decât

prin trezirea poetului

când nimfele zilei
rămase numai cuvânt
bat în timpanele sale
cu rouă
clopotul cosmic
al sângelui

prelins
printre artere de aer
dintr-o iubire
în alta

ca o îndepărtare
de fluturi
înapoia privirii.

1.

qu’elle est longue la voie
vers la semence
de la fleur
et non pas
parsemé de lumière
que si

par l’éveil du poète

lorsque les nymphes du jour
qui sont restées mots uniquement
battent dans ses tympans
à coups de rosée
la cosmique cloche
du sang

ayant suinté
parmi les artères d’air
d’un amour
à l’autre

comme un éloignement
des papillons
derrière le regard.


Pentru a cumpăra acest volum de versuri, apăsaţi
aici.


Al doilea poem ales pentru dumneavoastră:

5.

păscute sunt
ogoarele mele
de melci
şi de greieri

dar iarba
nu oboseşte
de cântec
oricât
te aştept.

casa mea
înlăuntrul
unei mărgele
de rouă
închină

şi nu
conteneşte
să mă dăruie
sinelui

ciocârliile-n
cumpăna verii
lumină clătită
sorbind.

5.

qu’ils sont broutés
mes champs
par les escargots
et les grillons

mais l’herbe, elle
ne se fatigue pas
du chant
n’importe combien
faut-il que j’attende.

ma demeure
dedans
d’une perle
de rosée
s’y dévoue

et ne cesse pas
à faire de moi
le don
de soi-même

les alouettes
à la balance de l’été
rincée lumière
assouvissante.


Pentru a cumpăra acest volum de versuri, apăsaţi
aici.


 

Al treilea poem ales pentru dumneavoastră:

12.

nicăieri
în hăţişul iubirii
însingurat
nu poţi fi.

iată
deschise îmi sunt
toate ferestrele
sângelui
cum bine îi stă
unui închinător pentru
sărbătoririle vieţii,

tânăr
ca un izvor
de când lumea
din care se apleacă
să bea
pentru întâia oară
un ied,

fericită sămânţă
în scutecul cosmic
al fructului tău
preacurat.

12.

nulle part
dans l’errance de l’amour
esseulé
tu ne puisses l’être.

voilà
qu’ouvertes me sont
toutes les fenêtres
du sang
comme bien il sied
à celui qui prie Dieu
pour les fêtes de la vie,

jeune
telle une source
depuis que le monde
d’où se penche
d’y boire
pour la première fois
un chevreu

heureux grain
dans la cosmique lange
de ton fruit
trop pieux.


Pentru a cumpăra acest volum de versuri, apăsaţi
aici.


 

Al patrulea poem ales pentru dumneavoastră:

17.

sine fiind
izvorul de apă vie
al sinelui.

în oaza aceasta
ne bem cu credinţă
şi nu cumpătat

stropul risipit al fiecăruia
închegându-se
matcă perpetuă.

o, copleşitoarea minune
a facerii

o, închinând
în altarele templului
pentru râvnita durere
iubită a mea.

în ochii tăi
se cutremură ziua,
în pletele tale
zburătoarele cerului
cuiburi îşi fac.

17.

soi étant
la source vive
du Soi.

dans cette oasis
nous nous buvons avec foi
et pas à mesure

la goutte répandue de chacun
en s’épaississant
souche perpétuelle.

ô, accablant miracle
de la création

ô, prônant
aux autels du temple
pour la convoitée douleur
mon amour.

c’est dans tes yeux
que le jour vacille,
c’est dans ta chevelure
que les ailées du ciel
font leurs nids.


Pentru a cumpăra acest volum de versuri, apăsaţi
aici.


 

Al cincilea poem ales pentru dumneavoastră:

28.

iubita mea
stăruie-n prag năucită,
i-au înflorit luceferi în plete
şi pieptul i s-a rotunjit
de credinţă.

eu vin
ca o înseninare în suflet
mereu subţiat de nisipuri
la vămile morţii.

aidoma şarpelui
care se primeneşte pe lespezi
refuzând să aştepte apusul,
întinerind
cu fiecare-ntâlnire
dintre o viaţă
şi alta.

cântaţi-i
păsări mai repezi decât
sârguincioasa mea legănare
poemul acesta să-i ningă
coapsele ca un semn de-ntrebare
serafi diafani.

28.

ma bien-aimée, éblouie
se tient sur le seuil,
les étoiles du matin ont fleuri
dans sa crinière
et sa poitrine
par la croyance s’est arrondie.

moi, je viens
comme un rassérénément dans l’âme
toujours aminci par les sables
aux passages de la mort.

tel le serpent
qui change sa peau sur les dalles
tout en refusant d’attendre
le coucher du soleil,
rajeunissant à chaque rencontre
d’une vie
avec l’autre.

chantez-lui
oiseaux plus prestes que
mon diligent
balancement
que ce poème lui neige
les cuisses tel un point d’interrogation
des séraphins diaphanes.Roua lăuntrică: Psalmi. La rosée de dedans: Psaumes. Cumpăraţi acum!

A cumpăra o carte electronică publicată online de eLiteratura înseamnă a cumpăra o cheie de activare, care vă permite să deschideţi un exemplar al cărţii pe un calculator. Dacă vreţi să deschideţi cartea pe un alt calculator cu aceeaşi cheie de activare, mai întâi veţi dezactiva eCartea de pe primul calculator.

Cheia de activare pentru această carte digitală costă 5 dolari USA, plătibili şi în lei la cursul valutar din ziua plăţii.

Pentru a cumpăra cheia de activare, puteţi să folosiţi fie un card de debit sau de credit, fie contul dumneavoastră PayPal. Dacă nu doriţi să plătiţi online, puteţi să plătiţi prin bancă sau în numerar. În funcţie de modalitatea de plată aleasă, apăsaţi pe una dintre imaginile de mai jos:

Cumpăraţi acum, plătind prin bancpă sau în numerar

Dacă nu aveţi cont PayPal şi doriţi să vă faceţi, apăsaţi aici.

După efectuarea plăţii, primiţi cheia de activare şi instrucţiunile privind folosirea acesteia. Dacă efectuaţi plata online, veţi putea citit cartea imediat. Dacă faceţi plata prin bancă sau în numerar, primiţi cheia de activare şi instrucţiunile la câteva ore (între 2 şi 48 de ore) după efectuarea plăţii.

Redăm mai jos paşii de efectuat pentru deschiderea cărţii pe calculatorul dumneavoastră.

1. Descărcaţi pe calculatorul dumneavoastră cartea electronică Roua lăuntrică: Psalmi. La rosée de dedans: Psaumes de Vasile Zetu, apăsând aici.
2. Cartea se prezintă sub forma unui fişier arhivat. Dezarhivaţi-l cu o aplicaţie corespunzătoare. Dacă nu aveţi niciuna instalată pe calculator, descărcaţi 7-zip de aici.
3. Prin dezarhivare, obţineţi un fişier executabil (cu extensia .EXE). Dublu click pe el. Pentru a se putea deschide, trebuie să aveţi instalat pe calculator Adobe Reader, versiunea cea mai recentă, pe care o obţineţi de aici.
4. Când se deschide fişierul executabil, veţi vedea numai o mostră (o parte din carte). La pagina 2 a acesteia aveţi instrucţiuni privind introducerea cheii de activare. După ce introduceţi cheia de activare, se deschide întreaga carte.

Dacă aveţi nevoie de ajutor pentru deschiderea cărţii după ce aţi cumpărat cheia de activare, contactaţi-ne:

Lectură plăcută!

Pentru a citi poeme din volumul de versuri, apăsaţi aici.
Pentru referinţe critice, apăsaţi aici.
Pentru a cumpăra acest volum de versuri, apăsaţi aici sau pe unul dintre butoanele de mai jos.

Cumpără acuim, plătind prin bancă sau în numerar

Dacă nu aveţi cont de PayPal şi doriţi să vă faceţi, apăsaţi aici.
Cheia de activare pentru această carte digitală costă 5 dolari USA, plătibili şi în lei la cursul valutar din ziua plăţii.

62 Free Ways to Grow Your Business Profits will stimulate hundreds of breakthrough ideas for you to ponder. Quite simply, the program takes a revolutionary approach to marketing that is more powerful than any other marketing force you've ever encountered before!

You'll never have to worry about coming off as an intrusive salesperson to new prospects. Now you'll be viewed as a friend, consultant or expert. Think of the advantage you'd have over the competition who are spending countless dollars trying to sell their products and services to unwilling, skeptical prospects. Referrals will welcome you and your product or service!
Imagine a life based on forgiveness of self and others ... a life based on shedding fear and accepting love ... resulting in a life of true inner peace. That’s precisely what thousands of people are attaining through the study of this program.
A View from the Top is the next chapter in Zig Ziglar’s ongoing personal journey of self-discovery. In this exciting mix of studio and live recordings. Zig will share with you his most intimate discoveries as to what he personally has discovered to be the most important elements of a truly significant life.
Triple your reading speed. Develop a "photographic memory". Increase your brain capacity up to 400% and achieve any goal you desire. Based on Nobel Prize-winning research, the cutting-edge methods revealed here can make a dramatic difference to you and your family, virtually guaranteeing success at work and school.
Prosperitatea ta este în mâinile tale! Cumpără Site Build It! şi devino prosper în activitatea ta.

Descarcă gratuit cartea digitală Eu te-am făcut, eu te omor. Ghidul bunelor maniere pentru părinţi. Apasă aici.

Visit Amazon!