Corneliu Neagu - Ecouri existențiale. Poezii, eseuri, amintiri, dialoguri literare - [978-606-996-811-6]

Ecouri existențiale. Poezii, eseuri, amintiri, dialoguri literare

By Corneliu Neagu

Original Title

Ecouri existențiale. Poezii, eseuri, amintiri, dialoguri literare

Publisher Name

ISBN

978-606-996-811-6

Format

Paperback

Country

Romania

Language

Romanian

Submit Your Review